Log in

uniwersytet dzieciecyekologiczny zawrot glowyprogramy rozwojowe szkol

O projekcie

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych ok. 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji kluczowych, przekazanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań.
Projekt realizowany jest w okresie 1 luty 2014 do 30 czerwca 2015.

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. zmniejszenie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych przez realizację bezpłatnych działań w zakresie zajęć dodatkowych
  2. rozwijanie kompetencji kluczowych i psychospołecznych
  3. rozwijanie zainteresowań artystycznych
  4. ukształtowanie postaw proekologicznych
  5. rozwój umiejętności naukowo-technicznych

W ramach zadanie zostaną zorganizowane następujące zadania:

1. Wdrożenie i realizacja 20 Programów Rozwoju Szkół

Podzadanie 1. Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne uzupełniające i wzmacniające kompetencje kluczowe
- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze – 2375 h
- zajęcia z języka polskiego – 1045 h
- zajęcia z języka obcego – 1444 h
- ICT – 1710 h

Podzadanie 2. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia w obszarze kompetencji kluczowych
- koła zainteresowań matematyczno-naukowo-techniczne – 2945 h
- zajęcia z język polski – 1045 h
- zajęcia z język obcy – 1444 h
- zajęcia z przedsiębiorczość – 570 h
- zajęcia artystyczne – 1235 h

2. Ekologiczny zawrót głowy – celem zajęć jest kształtowanie świadomości ekologicznej u uczniów poprzez organizację warsztatów ekologiczno-edukacyjnych, zabawę i pokazy filmów edukacyjnych. Celem jest nauka nawyków ekologicznego stylu życia w domu, w szkole oraz w otoczeniu. Tematyka warsztatów będzie m.in. obejmować zagadnienia ochrony powietrza, gleby, powietrza,  zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, segregacja odpadów, ograniczenie niskiej emisji. W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 konkursy międzyszkolne dopingujące do podejmowania wyzwań w zakresie ekologii.

3. Uniwersytet dziecięcy – zajęcia prowadzone we współpracy z uczelniami wyższymi oraz placówkami ponadgimnazjalnymi. Celem zajęć jest odkrywanie pasji i zainteresowań u uczniów. W ramach zadania zorganizowane zostaną 2 pikniki naukowe z pokazami

W ramach projektu zakupionych zostanie 20 tablic interaktywnych dla każdej szkoły oraz pomoce dydaktyczne typu: scrable, dyktafony, drukarki, pendrive, radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne, kamery i teleskopy.

 

 


 

 

 


 

 

 

© 2014  e-graficy.pl